Provozní řád Beach areálu

PROVOZNÍ ŘÁD BEACH AREÁLU TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ z.s.

I. Provozní pokyny

 

 1. 1. Otevírací doba beach areálu je každý den od 9:00 do 22:00 hod. Beach areál TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (dále jen „provozovatel“) si vyhrazuje právo upravit otevírací dobu na základě rezervací a počasí.
 2. 2. Uživatelem / návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do beach areálu. Používání kurtů je dovoleno pouze v otevírací době. Vstup na kurty je nutné vždy ohlásit na recepci beach areálu.
 3. 3. Osoby mladší 15 let mohou využívat sportoviště a pohybovat se v areálu pouze pod dohledem rodičů nebo osoby starší 18 let, která ručí za jeho bezpečnost.
 4. 4. Uživatelé / návštěvníci jsou povinni umístit cyklistická kola a koloběžky na místa k tomu určená. Je zakázáno kola umisťovat do vnitřních prostor zázemí šaten a recepce, dále je opírat o fasádu budovy, sítě, sezení a živé ploty.
 5. 5. Uživatel je povinen po ukončení pronájmu kurtu srovnat hrablem písek do roviny a umístit síť na úroveň pánské sítě.
 6. 6. Na kurty je zakázáno nosit nápoje ve skle a dále kurty a prostory beach areálu znečišťovat odpadky.
 7. 7. Poškození hřiště nebo jiných částí je uživatel povinen ihned nahlásit zaměstnanci beach areálu.
 8. 8. Provozovatel nezodpovídá za volně odložené věci v šatnách a v prostorách beach areálu.
 9. 9. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy či újmu na zdraví vzniklé v beach areálu.
 10. 10. Uživatel / návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli beach areálu v plné výši.
 11. 11. Do beach areálu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly.
 12. 12. Vstup se psy je do areálu povolen na vodítku. Pes nesmí běhat po písku!
 13. 13. Na kurtech a ve vnitřních prostorách zázemí šaten a recepce je zakázáno kouřit.
 14. 14. Každý uživatel / návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.

 

II. Platba za pronájem kurtů

 

 1. 1. Beach areál se řídí platným ceníkem pronájmu sportovišť. V případě uzavřené recepce beach areálu, zajišťuje provoz recepce tenisového areálu.
 2. 2. Uživatel je povinen uhradit pronájem kurtu v zarezervovaném čase. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Delší využití kurtu je možné po předchozí domluvě na recepci beach areálu. Zarezervovaný čas lze zkrátit pouze v případě nepřízně* počasí, upravena bude následně i cena.
 3. 3. Ceník beach areálu rozlišuje 2 ceny – základní a kreditové.
 4. 4. Kreditové ceny - kurty lze platit kreditem. Dobití kreditu je možné pouze hotově u obsluhy beach areálu. Platby kreditem jsou výhodnější než platby hotově, viz aktuální ceník. Minimální vklad je 500 Kč. Nižší sumu nelze přijmout, vyjma poslední dvou týdnů sezóny, kdy lze kredit doplatit pro jeho vyčerpání.

 

III. Vytvoření a zrušení rezervace

 

 1. 1. Rezervaci lze vytvořit přes online rezervační systém na www.tjloko-plzen.cz nebo telefonicky na čísle 602 845 377 v čase 9:00 – 22:00 hod. Rezervace mimo otevírací dobu jsou možné po předchozí domluvě. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt.
 2. 2. Dlouhodobá rezervace kurtu - dlouhodobými rezervacemi jsou myšleny rezervace opakované 4x a více po sobě. V případě vytváření dlouhodobých rezervací si provozovatel vyhrazuje právo upřednostnit uživatele, kteří měli dlouhodobou rezervaci v minulých letech.
 3. 3. Krátkodobá rezervace - krátkodobá rezervace je rezervace jednorázová, popřípadě maximálně opakovaná 3x po sobě
 4. 4. Provozovatel si vyhrazuje dále právo upřednostnit akce a turnaje před krátkodobými i dlouhodobými rezervacemi. Provozovatel je povinen změnu ohlásit neprodleně po dohodě s organizátorem.
 5. 5. Rezervaci lze zrušit nejpozději 12 hodin před jejím započetím přes rezervační systém, poté pouze telefonicky (SMS není akceptována) dle následujících pravidel. Rezervaci lze zrušit 12 hodin před jejím započetím bez sankce, poté pouze v případě nepřízně* počasí v hodině před rezervací. V případě pozdějšího zrušení nebo úplného nezrušení rezervace, je provozovatel oprávněn požadovat náhradu pronájmu v plné výši dle platného ceníku**. Uživatel je povinen zaplatit náhradu při příští návštěvě areálu. V případě, že tak odmítne učinit, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit uživateli vstup na sportoviště.

* Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda se jedná o nepříznivé počasí.

** Výše ceny dle platného ceníku, bez nároku na jakoukoliv slevu.

Platnost od 1. července 2020                          Schválil: Pavel Froněk, předseda TJ Lokomotiva Plzeň, z.s.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Integrovaný záchranný systém 112 | První pomoc – tísňové volání 155 | Policie ČR 158 | Hasiči 150 | Městská policie 156


Aktuality

Kalendář Více

Futsalová Liga Mistrů
Koncert Dalibora Jandy